วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ อาคาารศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช