นายแพทย์วรางกูร  จันทร์ปาน
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าภาควิชานิติเวชวิทยา