การอบรมเชิงปฏิบัติการ Transformative Learning to “CPIRD DNA” จัดขึ้น ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2559

โดยมีเจ้าหน้าที่ นางสาวธนวรรณ แก้วคง นักวิชาการศึกษา , นางสาวจุฑามาส มีกล่ำ นักจัดการงานทั่วไป และนิสิตแพทย์ นายจตุพร เอนกนันท์ , นายพีรภัทร อินพาเพียร ของทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

วันแรก นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการ สบพช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ตามด้วยกิจกรรม ‘
+ สานสัมพันธ์
+ สร้างการทำงานเป็นทีม
+ ปัญญา 3 ฐาน
+ ผู้นำ 4 ทิศ
+ Deep listening and Dialogue

วันต่อมา เดินทางไป”ศูนย์ค้ำคูณ” เพื่อฟังบรรยาย เรื่อง การแพทย์ทางเลือก การมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดบริการสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ เป็นการได้เรียนรู้ถึงสุขภาพชุมชน และรับทราบบทบาทของแพทย์ชนบท

แล้วจึงเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “ผู้สร้างสุขภาพ และผู้ต้องการซ่อมสุขภาพ ( ผู้ป่วย) “และศึกษาดูงานเรียนรู้ จากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงเดินทางกลับไปที่ห้องประชุมภูพานคำ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีปราชญ์ชาวบ้าน แล้วจึงฟังบรรยาย ระบบสุขภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตดี วิทยากรโดย นพ. อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ แพทย์ดีเด่นชนบท

วันสุดท้าย มีกิจกรรม world café CPIRD DNA เป็นการนำเสนอสรุปบทเรียน
+ Community bonded มีความผูกพันกับชุมชน เป็นแพทย์ของชุมชน เพื่อชุมชน
+ Passion to learn มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
+ Integrity มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
+ Responsibility มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ชุมชน บ้านเกิด และประเทศชาติ
+ Dignity มีความภูมิใจในการเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน เจริญรอยตามพระบาทขององค์สมเด็จพระราชบิดา

โดยเน้นความสำคัญที่ การทำหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มที่ โดยขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะ แห่งวิชาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์