รุ่น 2
ได้รับประกาศนียบัตรไปในวันที่ 14 ธันวาคม 2566