รุ่น 1
ได้รับประกาศนียบัตรไปในวันที่ 5 ตุลาคม 2565