วันที่ 28 มีนาคม 2565 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้มีการจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ว่าที่บัณฑิต มอบโดย นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานในพิธี