ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 13) ฝ่ายบริหารและบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตแพทย์ ทั้ง 16 ท่าน ถือเป็นความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่ง หลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกปรือทักษะและความรู้ด้านการแพทย์ เพื่อจะได้นำไปใช้รักษาผู้ป่วยตามถิ่นฐานของตนเองต่อไป