วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงรุจาภา เพชรเจริญ แพทย์หญิงเบญจมาส มั่นอยู่ และบุคลากร เข้าตรวจหอพักนิสิตแพทย์ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความสามัคคี โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากนิสิตแพทย์เป็นอย่างดี