รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม -12 พฤศจิกายน 2561

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สาขาที่เปิดรับคือ
1.อายุรศาสตร์                 2 อัตรา
2.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา     2 อัตรา
3.ศัลยศาสตร์                  2 อัตรา
4.กุมารเวชศาสตร์             2 อัตรา
5.ออร์โธปิดิกส์                1 อัตรา