รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 -19 มกราคม 2561

สาขาที่เปิดรับคือ
1.อายุรศาสตร์
2.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
3.ศัลยศาสตร์
4.กุมารเวชศาสตร์
5.ออร์โธปิดิกส์