ประชุมมหกรรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 18 (CPIRD 2019)

ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง