จัดขึ้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องสี่มหาราช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก