ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562