ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.วิรนันท์ วัฒนะกูล และ อ.พญ.ดาริน จันทสุวรรณ อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์  ศศค.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในโอกาสได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Medical School Network Management & WFME Standard: A Case Study of Naresuan University, Thailand ในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ 2019 World Federation for Medical Education Conference (WFME) ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562  ณ Grand Walkerhill Seoul กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้