ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตาก
ในวันที่ 22 มกราคม 2561