TSM Sky Doctor Class
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นพ. มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการ รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ผศ. (พิเศษ) นพ. ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ร่วมจัดงาน TSM Sky Doctor Class จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะการลำเลียงทางอากาศเบื้องต้น และแนะนำระบบการลำเลียงทางอากาศของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( Thai Sky Doctor ) ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 โดยมีวิทยากรคือ พญ.กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์ และ พญ.ศิวนาฏ พีระเชื้อ จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  นพ.อาทิตย์ สอนไว จากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม  พญ.เบญจมาส มั่นอยู่ จากกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม คณะวิทยากรพยาบาล และ พ.ต.ท นครินทร์ ทองอินทร์ นักบิน(สบ2) จากหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ร่วมให้ความรู้

ผลการปฏิบัติงาน นิสิตแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลำเลียงทางอากาศมากขึ้น และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการทดลองปฏิบัติงาน