เชิญร่วมงานวันมหิดลประจำปี 2561
ณ ห้องสี่มหาราช อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป