ตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสงขลา

แพทย์หญิงพจนีย์  สุทธิพันธ์

ณ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลตรัง

แพทย์หญิงสวนีย์  ศรีสุริยา

ณ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แพทย์หญิงชนัดดา  สมคง