บรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ขั้นสูง Joomla Advance Content Management System (CMS) วันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก บุรีรัมย์

อบรม_170918_0023 อบรม_170918_0026 อบรม_170918_0035 อบรม_170918_0037 อบรม_170918_0066 อบรม_170918_0081 อบรม_170918_0097 อบรม_170918_0106 อบรม_170918_0108 อบรม_170918_0112 อบรม_170918_0114 อบรม_170918_0115 อบรม_170918_0117