หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » พิธิมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ CPIRD รุ่นที่ 16 พิมพ์ข่าว ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

” พิธิมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ CPIRD รุ่นที่ 16 ”
พิธิมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ CPIRD รุ่นที่ 16
สธ. เตรียมส่งหมอโครงการเพื่อชาวชนบทกว่า 1,000 คน กลับทำงานในภูมิลำเนา ช่วยดูแล ปชช. ห่างไกล ชี้ เป็นความหวังของประเทศและประชาชน จ่อปรับการเรียนการสอนชั้นปีที่ 4 – 6 สร้างจิตสำนึกรักชุมชน ย้ำ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เต็มกำลัง

วันที่ 11 พ.ค. 2559 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตร และให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 16) จำนวน 1,034 คน ว่า แพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของ สธ. ยังขาดแคลนมาก สธ. จึงเร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 2556 – 2560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 5,001 คน ซึ่งขณะนี้พบว่าแพทย์ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเกือบร้อยละ 50 โดยตลอด 22 ปี ของการดำเนินโครงการ มีแพทย์จากโครงการลาออกร้อยละ 18 ส่วนใหญ่ต้องการไปเรียนต่อ ดูแลครอบครัวและประกอบอาชีพอื่น

“แพทย์ทุกคนมีวันนี้ได้ ไม่ใช่เพราะมาจากตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ใส่ใจดูแล และสิ่งที่รอคอยเราอยู่คือประชาชนไทยที่ยังขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะในชนบท ดังนั้น เราต้องไปเติมเต็มความหวัง เพราะเราทุกคนคือความหวัง ทั้งของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ อยากให้แพทย์ที่จบใหม่ทุกคนนำเอาพระธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ คือ เมื่อพบคนไข้ก็ให้พูดความจริง โดยพูดในสิ่งที่มีประโยชน์กับคนไข้ และทำให้ประชาชนได้พ้นทุก มีความนอบน้อมและเมตตา คิดก่อนพูด ที่สำคัญ คือ การนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด ทั้งยังอยากให้แพทย์ทุกคนภูมิใจในวิชาชีพที่ได้ทำบุญโดยไม่ต้องออกไปทำบุญที่ไหน นอกจากนี้ อยากให้ทำตามนโยบายที่สำคัญของ สธ. คือ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ดีกว่าการซ่อมแซม” รมว.สธ. กล่าว

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ที่อยากจะฝากไว้ คือ การรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 3 ปีสำหรับแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและปฏิบัติงานชดใช้ทุน 12 ปี สำหรับแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามสัญญาที่ให้ไว้กับกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อกลับไปปฏิบัติงานในอำเภอ หรือจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญ จะต้องศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตของการเป็นแพทย์ เนื่องจากวิทยาการต่าง ๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเราหยุดการเรียนรู้ หยุดการศึกษาค้นคว้า เราก็จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สำหรับการเรียนการสอนของแพทย์ชนบท สธ. ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นปีที่ 4 – 6 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น สร้างจิตสำนึกรักชุมชนเพื่อที่จะให้แพทย์ทำงานในชุมชนได้ยาวนานขึ้น และในปี 2561 – 2570 ได้เตรียมวางแผนผลิตแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาแพทย์ของโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีการกระจายแพทย์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 – 2556 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 13,186 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 15 รุ่น จำนวน 5,926 คน ในปีการศึกษา 2558 สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คน กลับไปปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 352 คน ภาคใต้ 208 คน ภาคเหนือ 89 คน ภาคกลาง 211 คน ภาคตะวันออก 116 คน และ ภาคตะวันตก 58 คน