เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ทางศูนย์แพทย์ ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้จัดงานวันมหิดล ปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมสี่มหาราช
ผ.อ.ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำคณาจารย์แพทย์ ข้าราชการ นิสิตแพทย์  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รวมทั้ง ตัวแทนองค์กร จิตอาสา วางพวงมาลาถวายสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องในวันมหิดล

งานวันมหิดลปีนี้มีการจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแพทย์ พร้อมกับการบรรยายพิเศษหัวข้อจริยธรรมทางการแพทย์ โดยแพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทย์สภา หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพิจิตร และประธานองค์กรแพทย์ รพ.พิจิตร

จากนั้นเวลา 15.00 น. ผศ.(พิเศษ) พ.ญ.รุจาภา เพชรเจริญ กล่าวรายงานและเชิญ อ.นพ.จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผ.อ.ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี  แล้วจึงวางพวงมาลาถวายสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ที่ปฏิบัติงานครบเกษียณอายุราชการ “เพชรน้ำเอก รวมใจภักดิ์ รักตสม.” , มอบรางวัลจิตอาสาดีเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเครือข่ายประจำปี 2559 , มอบรางวัลประกวดเรียงความ “ความภาคภูมิใจในรั้ว ตสม.” , มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” , มอบรางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ ได้แก่ พญ.กัญญศร วิชญเธียร ,มอบเกียรติบัตรอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ผศ.(พิเศษ) พ.ญ.รุจาภา เพชรเจริญ,และมอบทุนการศึกษา โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”

วันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน

และในปี พ.ศ. 2493 หรือ 21 ปี หลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทิวงคต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรดาศิษย์เก่าศิริราช ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวที และเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาล เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทสืบไป โดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้าง มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ควบคุมงาน

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2493 และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ทุกวันที่ 24 กันยายน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน “วันมหิดล” โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันมหิดล
1. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก
2. เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ในการนี้รัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
– mahidol.ac.th
– egat.com
– วิกิพีเดีย
– kapook.com