OTTAWA MIAMI CONFERENCE 2010
จัดขึ้นที่ Miami Convention Center โรงแรม Hyatte Regency Miami เมืองไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
OTTAWA2
มีแพทย์ด้านแพทยศาสตรศึกษาเข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกประมาณสี่พันกว่าคน
OTTAWA3
โดยปีนี้จะเน้นเรื่องการประเมินผล (Assessment)
OTTAWA4
นพ.ละลิ่ว จิตต์การุญ ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมมาร่วมการประชุมครั้งนี้
OTTAWA5
ทางกระทรวงสาธารณสุข นำโดยท่านรองปลัดกระทรวงฯ นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้
OTTAWA6
มีบุคลากรจากศูนย์แพทย์ต่างๆเข้าร่วมประชุม ในภาพก็จะมี ผอ.รพ.และ ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
OTTAWA7
นพ.ศุภชัย นาทองไชย ผอ.ศูนย์แพทย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
OTTAWA8
มีการยกห้องผ่าตัดจำลองมาสาธิตในการประชุมครั้งนี้ด้วย
OTTAWA9
การประชุมมีทั้งรูปแบบ Main Conference, Workshop, Oral Presentation และ Poster Presentation
OTTAWA10
ปีนี้จัดที่ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา อีกสองปีข้างหน้าจัดที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเชีย
OTTAWA11
การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์
OTTAWA12
ปีนี้มีการนำเสนอจากประเทศไทยในรูปโปสเตอร์ 3 เรื่องจากศูนย์แพทย์ฯ ขอนแก่น หาดใหญ่ และ ตาก
OTTAWA13
โปสเตอร์ของศูนย์แพทย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
OTTAWA15
รศ.นพ.กิจประมุข ตันติยาภรณ์ คณบดีคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
OTTAWA16
นพ.อารยะ ไข่มุกก์ จากศูนย์แพทย์ฯ รพ.หาดใหญ๋ กำลังนำเสนอผลงาน
OTTAWA17
พญ.นิภาวรรณ ศรีรัตนวุฒิ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำลังนำเสนอผลงานทางวิชาการ
OTTAWA14
มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกทำหน้าที่ในการตัดสินครั้งนี้