การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งยุโรป AMEE 2007
ณ เมือง Trondheim ประเทศ Norway
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
จัดที่ศูนย์ประชุม Trondheim Spektrum
ภายในมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติของนอรเวย์ (NTNU)

norway02
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์แพทย์จากทั่วโลก เช่น Prof. Dr.Peter Dieter แห่ง Dresden technical university ประเทศเยอรมันนี

norway03
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนำทีมโดย นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี รองปลัด สธ.นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ผอ.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

norway04
เลี้ยงต้อนรับ Open Ceremony ที่ Arch Bishop’s palace

norway05
ศูนย์แพทย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดย นพ.ละลิ่ว จิตต์การุญ ผอ.รพ.และ นพ.ศุภชัย นาทองไชย ผอ.ศพค.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

norway06
ประธานการประชุม Prof. Dr. Ronald M Harden จาก Dundee university UK
norway07
ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยมีทั้งในส่วนมหาวิทยาลัย และกระทรวง สธ.ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมโดย นพ.หรรษา แต้ศิริ ผอ.ศพค.

norway08
Hall F ห้องประชุมกลางของการประชุม

norway09
การประกวดผลงานทางวิชาการแพทยศาสตรศึกษาในรูปแบบ Poster

norway10
ห้องประชุมย่อย Hall C

norway11
มีการออกร้านของ Sponsor บรรดาหุ่นต่างๆและเครื่องมือแพทย์