จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรชั้นคลินิก 131 หน่วยกิต

รายวิชาและหน่วยกิตชั้นคลินิก
มี 3 รายวิชา ที่ไม่นับหน่วย คือ 499411 เลือกเสริมประสบการณ์ 1, 499511 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 และ 499611 เลือกเสริมประสบการณ์ 3

451411 กุมารเวชศาสตร์ 1 Pediatrics I 6(4-4)
451511 กุมารเวชศาสตร์ 2 Pediatrics II 5(2-6)
451611 กุมารเวชศาสตร์ 3 Pediatrics III 3(0-6)
451612 กุมารเวชศาสตร์ 4 Pediatrics IV 3(0-6)
452411 จิตเวชศาสตร์ 2 Psychiatry II 4(0-8)
452511 จิตเวชศาสตร์ 3 Psychiatry III 2(0-4)
453511 จักษุวิทยา Ophthalmology 3(1-4)
454511 นิติเวชศาสตร์ Forensic Medicine 2(2-0)
455411 รังสีวิทยา Radiology 4(3-3)
456511 วิสัญญีวิทยา Anesthesiology 3(1-4)
457411 เวชศาสตร์ชุมชน 4 Community Medicine IV 4(1-6)
457511 เวชศาสตร์ชุมชน 5 Community Medicine V 3(1-4)
457521 อาชีวเวชศาสตร์  Occupational Medicine 2(2-0)
457531 เวชศาสตร์ฟื้นฟู  Rehabilitation Medicine 2(2-0)
457641 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Medical Emergency 4(1-6)
458411 ศัลยศาสตร์ 1 Surgery I 4(4-0)
458412 ศัลยศาสตร์ 2 Surgery II 4(0-8)
458511 ศัลยศาสตร์ 3  Surgery III 4(2-4)
458512 ศัลยศาสตร์ 4 Surgery IV 2(0-4)
458611 ศัลยศาสตร์ 5 Surgery V 4(0-8)
458612 ศัลยศาสตร์ 6 Surgery VI 4(0-8)
458613 ศัลยศาสตร์ 7 Surgery VII 4(0-8)
459511 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1 Orthopedic Surgery I 3(1-4)
459611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2 Orthopedic Surgery II 3(0-6)
459612 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 3 Orthopedic Surgery III 3(0-6)
460421 นรีเวชวิทยา Gyneclogy 6(4-4)
460531  สูติศาสตร์ Obsterics 5(3-4)
460611 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 Obsterics- Gyneclogy I 4(0-8)
460612 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 Obsterics- Gyneclogy II 2(0-4)
461411 อายุรศาสตร์ 1 Medicine I 4(4-0)
461412 อายุรศาสตร์ 2 Medicine II 4(0-8)
461511 อายุรศาสตร์ 3 Medicine III 4(0-8)
461512 อายุรศาสตร์ 4 Medicine IV 2(2-0)
461611 อายุรศาสตร์ 5 Medicine V 4(0-8)
461612 อายุรศาสตร์ 6 MedicineVI 4(0-8)
461613 อายุรศาสตร์ 7 Medicine VII 4(0-8)
462511 โสต ศอ นาสิกวิทยา  Otorhinolaryngology 3(1-4)
499411 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 Experiential Leanning Elective I [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]
499511 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 Experiential Leanning Elective II [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-3)]
 499611 เลือกเสริมประสบการณ์ 3 Experiential Leanning Elective III [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]

แผนการศึกชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-6

ชั้นปีที่ 4

451411 กุมารเวชศาสตร์ 6(4-4)
458411 ศัลยศาสตร์ 1 4(4-0)
458412 ศัลยศาสตร์ 2 4(0-8)
461411 อายุรศาสตร์ 1 4(4-0)
461412 อายุรศาสตร์ 2 4(0-8)
460421 นรีเวชวิทยา 6(4-4)
 452411 จิตเวชศาสตร์ 2 4(0-8)
 455411 รังสีวิทยา 4(3-3)
 457411 เวชศาสตร์ชุมชน 4 4(1-6)
 499411 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]
รวม 40(20-41)

 

ชั้นปีที่ 5

451511 กุมารเวชศาสตร์ 2 5(2-6)
452511 จิตเวชศาสตร์ 3 2(0-4)
453511 จักษุวิทยา 3(1-4)
454511 นิติเวชศาสตร์ 2(2-0)
456511 วิสัญญีวิทยา 3(1-4)
457511 เวชศาสตร์ชุมชน 5 3(1-4)
457521 อาชีวเวชศาสตร์ 2(2-0)
457531 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(2-0)
458511 ศัลยศาสตร์ 3 4(2-4)
458512 ศัลยศาสตร์ 4 2(0-4)
459511 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1 3(1-4)
460531  สูติศาสตร์ 5(3-4)
461511  อายุรศาสตร์ 3  4(0-8)
461512  อายุรศาสตร์ 4  2(2-0)
462511 โสต ศอ นาสิกวิทยา 3(1-4)
499511 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-3)]
รวม  45(20-50)

 

ชั้นปีที่ 6

451611 กุมารเวชศาสตร์ 3 3(0-6)
451612 กุมารเวชศาสตร์ 4 3(0-6)
457641 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-6)
458611 ศัลยศาสตร์ 5 4(0-8)
458612 ศัลยศาสตร์ 6 4(0-8)
458613 ศัลยศาสตร์ 7 4(0-8)
459611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2 3(0-6)
459612 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 3 3(0-6)
460611 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 4(0-8)
460612 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 2(0-4)
461611 อายุรศาสตร์ 5 4(0-8)
461612 อายุรศาสตร์ 6 4(0-8)
461613 อายุรศาสตร์ 7 4(0-8)
499611 เลือกเสริมประสบการณ์ 3 [ไม่นับหน่วยกิต 1 (0-4)]
รวม  46(1-70)