ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ติดต่อสำนักงานศูนย์แพทย์ฯ
ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เลขที่ 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทรฯ : 0-5554-1632
โทรสาร : 0-5554-1632
e-mail : mec.taksin@cpird.in.th