ศูนย์แพทยฯ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดงานปัจฉิมนิเทศให้นิสิตแพทย์รุ่นที่ 9 ที่กำลังจะจบประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน ให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ และบรรยายพิเศษ ใน หัวข้อเรื่อง “พี่สอนน้อง” เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนการทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุน ซึ่งมีความสำคัญในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์กับนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี

14901737931490174151

นอกจากนั้นแล้ว ศูนย์แพทย์ฯ ยังเชิญศิษย์เก่า นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง มาเล่าประสบการณ์แพทย์ชนบท ให้ผู้เข้าประชุมได้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี

14901742831490174101

ในภาคบ่าย เป็นการรับชม วีดีโอการนำเสนอ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และค่านิยม MOPH ต่อด้วย รับฟังประสบการณ์ศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดย แพทย์หญิงจุฬาณี ฟักแฟง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และนายแพทย์จิรพงษ์ คำวงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน แล้วจึงต่อด้วย บรรยาย การเป็นแพทย์ในดวงใจของผู้ร่วมงานและประชาชน โดย ผศ.(พิเศษ) พญ.รุจาภา เพชรเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร จบงานในช่วงกลางวัน

14901757991490176075

14901746231490175006

14901730061490176369

งานเลี้ยงช่วงเริ่มเวลา 19.00 น. เปิดพิธีแสดงความยินดี โดย ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ต่อด้วยชมวีดีทัศน์ของบัณฑิตแพทย์ การแสดงของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5,4 และ 3 พร้อมแนะนำตัว จากนั้นอาจารย์แพทย์ มอบของที่ระลึกกับบัณฑิตแพทย์ จากนั้นตัวแทนบัณฑิตแพทย์กล่าวความรู้สึก ตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 กล่าวแสดงความยินดี จบด้วย ถ่ายรูปหมู่ ระหว่างอาจารย์แพทย์ และบัณฑิตแพทย์