แพทย์หญิงณัฐชา วิบูลรังสรรค์
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

นายแพทย์วรินทร์ อาชววาณิชกุล
นายแพทย์ชำนาญการ