แพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าภาควิชาเวชศาตร์ครอบครัว

นายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ
นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์หญิงลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์
นายแพทย์ชำนาญการ