นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา
นายแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้าภาควิชาจิตเวช

นายแพทย์ปริญทัศน์  เนตรสุวรรณ
นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงอัญชิดา ขำแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์หญิงปัทมาพร ทองสุขดี
นายแพทย์ชำนาญการ