post-1478156208
ผศ.พิเศษ พญ.รุจาภา เพชรเจริญ
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาตร์ฟื้นฟู
post-1478506163
แพทย์หญิงดวงนภา ศิริโสภณ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ