post-1478505574
แพทย์หญิงนภาพร โชติกะ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
post-1478505591
แพทย์หญิงอรอุมา สืบชมพู
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
post-1478234290
แพทย์หญิงสิริพัชร์ โอฬารกิจเจริญ
นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงชลียา  หอมแก่นจันทร์
นายแพทย์ชำนาญการ