post-1478233145
ผศ.พิเศษ นพ.ชัยกิจ อุดแน่น
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
post-1478156187
ผศ.พิเศษ นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย
ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
post-1478156547
แพทย์หญิงเบญจมาส มั่นอยู่
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
post-1478156567
นายแพทย์กนก จินดาบรรเจิด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
post-1478234425
นายแพทย์วิทวัส เชยพันธุ์
นายแพทย์ชำนาญการ