post-1478233145
นายแพทย์กิตติศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดิน
post-1478233145
นายแพทย์ภัทระ ไผ่เทศ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
post-1478233145
แพทย์หญิงศิรประภา เตียวมรกฎ
นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงมัณฑนา ยี่หวา
นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงสมใจ พิพัฒนานิมิตร
นายแพทย์ชำนาญการ