post-1478156172
นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์
หัวหน้าแผนกอายุรกรรม
post-1478505642
นายแพทย์ชญานิน ศรีสุข
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
post-1478505716
นายแพทย์ปรมินท์ สันติทฤษฎีกร
นายแพทย์ชำนาญการ
post-1478233944
นายแพทย์พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
post-1478506315
แพทย์หญิงอัจฉริยา โกสัยสุก
นายแพทย์ชำนาญการ

นายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
post-1478233207
นายแพทย์พงศธร พัชระสุภา
นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงปอแก้ว เพ็ชร์คำ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ