นายแพทย์บรรเจิด  นนทสูติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผศ.(พิเศษ)นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก

ผศ.(พิเศษ)แพทย์หญิงรุจาภา เพชรเจริญ
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แพทย์หญิงเบญจมาส มั่นอยู่
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายวิชาการงานทะเบียนและประเมินผล

แพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์หญิงดวงนภา ศิริโสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายกิจการนิสิต

แพทย์หญิงปอแก้ว เพ็ชร์คำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายงานวิจัย

แพทย์หญิงวรรณิดา จิตต์การุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอน

นายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายการศึกษาก่อน/หลังปริญญา