ปรัชญาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

        มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการวินิจฉัย บำบัด รักษา และป้องกันโรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึงความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้วิจารณญาณในการ แก้ปัญหา มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน เป็นผู้ ใฝ่เรียนและใฝ่รู้ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม สามารถครองตน ครองคน ครองงานด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม