แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ที่ตั้ง
เลขที่ 16/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทร. 0-5554-1632 โทรสาร 0-5554-1632

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย(กระทรวงศึกษาธิการ) จัดทำ “โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา  และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในพ.ศ.2540 กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดตั้งขึ้น “สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” เพื่อรับผิดชอบโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข โดยในส่วนของโครงการเร่งรัดผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2547-2556 (โครงการความร่วมมือตลอดโครงการ 3,807 คน ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โดยสามารถรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (TheCollaborative Project to Increase Production of Rural Doctor; CPIRD) โดยได้รับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก(ศศค.) ภาษาอังกฤษคือ Medical Education Center (MEC) มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมี ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย  เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกรับผิดชอบในการบริหารจัดการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้กับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยเปิดดำเนินการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซึ่งมีการพัฒนาตามช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ.2546 – 2547  การเตรียมความพร้อม
ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ.2548 – 2549  ดำเนินการ
ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ.2550 – 2562  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช่วงชั้นคลินิก

มีนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกดังนี้
ปีการศึกษา 2548 จำนวนนักศึกษาแพทย์  8 คน
ปีการศึกษา 2549 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 10 คน
ปีการศึกษา 2550 จำนวนนักศึกษาแพทย์  8 คน
ปีการศึกษา 2552 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 10 คน
ปีการศึกษา 2553 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 10 คน
ปีการศึกษา 2554 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 14 คน
ปีการศึกษา 2555 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 15 คน
ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 15 คน
ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 15 คน
ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 15 คน
ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 15 คน
ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 14 คน
ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 16 คน
ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักศึกษาแพทย์ 15 คน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพื่อแผ่นดินที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย สร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์
ผลิตบัณฑิตแพทย์ปีละประมาณ 10 คน ในช่วงแรกและ 20 คนในช่วงต่อไป

ภารกิจหลัก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้แก่นิสิตแพทย์ในโครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิต

นโยบาย
1. อาจารย์แพทย์ทุกท่านควรได้รับการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อยในหัวข้อ Basic & Learning
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้นิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
3. หนดองค์ความรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ หลีกเลี่ยงการให้ความรู้สึกระดับผู้เชี่ยวชาญ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยในนิสิตแพทย์ ก่อให้เกิดความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาด้านการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตัวชีวัดกลยุทธ์
1. ร้อยละของสอบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 2 และ 3 ของนิสิตแพทย์ (เกณฑ์ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ มน. (7 Stars Doctor และ 5 เก่ง)
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตัวชีวัดกลยุทธ์ ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เกณฑ์> 4.5)
กลยุทธ์ที่ 3. สร้างเครือข่ายสนับสนุนการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา  ตัวชีวัดกลยุทธ์ ร้อยละที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย (เกณฑ์ร้อยละ 90)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาด้านบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนากลไกวางแผนและประเมินผล ตัวชีวัดกลยุทธ์
ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ (เกณฑ์ร้อยละ 90)
กลยุทธ์ที่ 5. เสริมสร้างระบบบริหารงบประมาณ ตามรายไตรมาส ตัวชีวัดกลยุทธ์
ร้อยละการใช้งบประมาณที่สำนักโครงการบริหารผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกำหนด
กลยุทธ์ที่ 6. เสริมสร้างระบบบริหารความเสี่ยง ตัวชีวัดกลยุทธ์     จำนวนความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการ(ด้านการปฏิบัติงาน/ด้านทรัพยากร/ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล/ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านเหตุการณ์ภายนอก) (เกณฑ์ด้านละ 1 เรื่อง)
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตัวชีวัดกลยุทธ์
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมประชุม/อบรมในงานที่เกี่ยวข้องคนละ 3-5 วัน (เกณฑ์ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  (Tele Med)

ตัวชีวัดกลยุทธ์

1. ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ในการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Tele Med) (เกณฑ์ร้อยละ 80)

  1. ร้อยละของบุคลากรมีการใช้งาน Google Application (เกณฑ์ร้อยละ 30)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 9. พัฒนาอาจารย์แพทย์ Rookie ตัวชีวัดกลยุทธ์
1. ร้อยละของอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Medical  Education  for Rookie (เกณฑ์ร้อยละ100)

  1. ร้อยละของอาจารย์เก่าเข้ารับการอบรมฟื้นฟูหลักสูตร Medical Education (เกณฑ์ร้อยละ 20)
กลยุทธ์ที่ 10. ส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ตัวชีวัดกลยุทธ์
1. จำนวนผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (เกณฑ์อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 11.บูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจการนิสิต  ตัวชีวัดกลยุทธ์
1. จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ (เกณฑ์อย่างน้อย 2 รายวิชา)