ป้าต๊ะ
ดร.สรณี กัณฑ์นิล
(ป้าต๊ะ)
นักวิชาการศึกษา
P'Net
ธนวรรณ แก้วคง
(เน็ต)
นักวิชาการศึกษา
Fay
นาฏยา แก้วมา
(ฝ้าย)
นักวิชาการศึกษา
Chin
จินดาหรา บุญมี
(จิน)
นักวิชาการศึกษา
L1
ปภัสรัช พุ่มมี
(แอล)
นักวิชาการศึกษา
อัง3
อังสุมารินทร์ ฟักทองอยู่
(อัง)
นักวิชาการศึกษา
P'Nuy
วาสนา สุปินนะ
(นุ้ย)
นักวิชาการศึกษา /การเงิน
N'Eid
วนัสนันท์ ขำริด
(อี๊ด)
นักวิชาการศึกษา /พัสดุ
Dream
วรสิทธิ์ เจริญศิลป์
(ดรีม)
นักวิชาการศึกษา
May
จุฑามาส สุขอิ่ม
(เมย์)
นักจัดการงานทั่วไป
P'Nut
ณัฏฐกร สว่างเรืองศรี
(ณัฐ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภูวดล ดิษร
(อาร์ม)
เจ้าพนักงานธุรการ

ธนัญภรณ์ วัฒนา
(โบว์)
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

ฐิติมา สมบัติวงค์
(พลอย)
ผู้ช่วยนักวิจัย
P วรรณ
ราวรรณ ทองเทศ
(วัน)
เจ้าพนักงานพิมพ์
น้องพลอย
รงรอง จิตต์การุญ
(พลอย)
บรรณารักษ์
แอม
นิศา แก้วมา
(แอม)
หัวหน้าแม่บ้าน
P'น้ำ
พิรุฬกาญจน์ โพธิ์อุดม
(น้ำ)
แม่บ้าน
P'จอย
ภคพร ไชยประเทศ
(จอย)
แม่บ้าน
P'วี
ปวีณา เครือวัน
(วี)
แม่บ้าน