_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน WFME จากทีมคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน

ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ,ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายสัมพันธ์,พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ,และนักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมในการประเมิน WFME เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน WFME โดยมี ผศ.พิเศษ นายแพทย์ศุภชัย นาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ หัวหน้าพยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ มาร่วมต้อนรับพร้อมทั้งเข้าฟังการบรรยายถึงเกณฑ์มาตรฐานของ WFME ว่ามีอะไรบ้าง โดยมีการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของศูนย์แพทย์ ฯ, โรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำคัญ เพื่อความพร้อมเพียงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ของทุกศูนย์แพทย์ฯ  ต่อจากนั้นจึงไปตรวจเยี่ยมตามแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล

WFME คือ มาตรฐานสากลสำหรับแพทย์ศาสตร์ศึกษา พื้นฐานของสหพันธ์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโลก “World Federation for Medical Education”  ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและรองรับคุณภาพของโรงเรียนแพทย์
ความสำคัญของ WFME  ในปีพ. ศ. 2560 นิสิตแพทย์ที่ต้องการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา ต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนี้
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์มีอะไรบ้าง
มีองค์ประกอบ คือ ส่วนประกอบกว้างๆของโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ของแพทย์ศาสตร์ศึกษา 9 องค์ประกอบวงเล็บ 9 area ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจและผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลนิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 นิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 บุคลากรด้านวิชาการ คณาจารย์
องค์ประกอบที่ 6 ทรัพยากรทางการศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การประเมินหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 8 การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ 
องค์ประกอบที่ 9 การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ข่าวโดย : Admin
อ่าน 352 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:01:44:AM