ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning; PBL)
 


ศูนย์แพทย์ ฯ รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พัฒนาไม่หยุดยั้ง ได้นำเอาเทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการสอนนิสิตแพทย์  ในภาพจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน


Problem-based learning; PBL ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนสมัยใหม่แทนการสอนแบบเลคเชอร์ในห้องเรียนรูปแบบเก่า  โดยผ่านสื่อการเรียนที่ทันสมัยโดยใช้กระดานอีเลคทรอนิก (Electronic white board) ผ่านเครื่องฉายวิดิโอโปรเจคเตอร์  Cobra ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ บริษัท 3M โดยที่ลำแสงของโปรเจคเตอร์ไม่โดนบดบังจากตัวอาจารย์หรือผู้เขียนกระดานอีเลคทรอนิก


                การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning; PBL) เป็นระบบการเรียนการสอนที่เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1950 เป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ในโรงเรียนแพทย์
                คำจำกัดความของ PBL หมายถึงระบบการศึกษาซึ่งใช้ปัญหาของผู้ป่วยหรือเหตุการณ์เป็นโจทย์ปัญหา  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกวิธีการคิดแก้ปัญหา และค้นคว้าความรู้ ความเข้าใจ ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง  เป็นวิธีการจัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยปัญหาจริงในการปฏิบัติการณ์ของวิชาชีพนั้นเป็นตัวแกน หลักสูตรที่สอนโดยใช้วิธี PBL จะเริ่มจากการให้ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงแก่ผู้เรียน  แทนที่จะให้ความรู้ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนหลักสูตรจึงสอนให้นักศึกษาแสวงหาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาที่จัดไว้ให้ โดยอาศัยวัสดุการเรียนการสอนและครูที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
                นักศึกษาจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตั้งประธานและเลขานุการของกลุ่มหมุนเวียนกันไป ทำงานร่วมกันในการคิดคำอธิบายกลไกการเกิดของปัญหาที่ได้รับ ตั้งสมมติฐาน และวางแผนในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อกลุ่ม ก่อนที่จะสรุปกลไกของปัญหานั้น ผู้สอนมีหน้าที่เตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูล
เงื่อนไขที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบ PBL
§        Activaton of prior knowledge มีการกระตุ้นให้นักศึกษาคิดและแสดงออกซึ่งคามรู้เดิมก่อนเสมอ
§        Encoding specificity การเรียนในสิ่งที่เหมือนจริงมากที่สุดจะช่วยให้การเรียนบรรลุเป้าหมาย ผู้สอนจึงต้องตั้งโจทย์ปัญหาให้เหมือนจริง
§        Elaboration of knowledge ความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ จะสมบูรณ์ขึ้น  หากผู้เรียนได้มีโอกาสเสริมต่อความเข้าใจนั้นด้วยการกระทำหลายอย่าง เช่น การต่อบันทึก การอภิปรายถกเถียง การคำถาม การจดบันทึก การรายงานต่อหน้าที่ประชุม การเรียนการสอนที่ดีจึงควรเน้นกิจกรรมที่ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ PBL
§        ขั้นตอนแรก
เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครั้งแรก  นักเรียนได้รับโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดในวิชาชีพ
นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แยกแยะปัญหา แยกปัญหาออกเป็นประเด็นต่าง ๆ  แล้วจึงหยิบยก   แต่ละปัญหามาพิจารณาแต่ละข้อว่ามีต้นเหตุความเป็นมาอย่างไรและควรแก้ไขอย่างไร  ตั้งสมมติฐาน กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน  ผู้สอนควรดูแลชี้แนะให้ผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักสูตร
§        ขั้นตอนที่สอง
นักศึกษาแยกย้ายไปค้นคว้าตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทุกคนค้นคว้าทุกวัตถุประสงค์ เมื่อได้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วนจึงกลับมารวมกลุ่มอีกครั้ง
§        ขั้นตอนที่สาม
เป็นการเรียนกลุ่มย่อยครั้งที่สอง  นักศึกษาทุกคนจะร่วมกันอภิปรายถกเถียงถึงหัวข้อความรู้ที่ได้ไป
ค้นคว้ามาว่าตรงประเด็นการแก้ปัญหาหรือไม่  สามารถเข้าใจปัญหาเพิ่มขึ้นได้หรือไม่  พร้อมทั้งสรุปเป็นความรู้ทั่วไป ผู้สอนมีหน้าที่ชี้แนะหากนักเรียนมีข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้เป็นผู้สรุปให้นักเรียน
ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยวิธี PBL
1.  Clarify unclear term of the scenario
2.  Define the problem
3.  Brainstroming to define explanations for phenomenon observes in the scenario
4.  Arrange possible explanations and working hypothesis
5.  Formulates the learning objectives
6. Independent study
7. Report back, synthesized explanations and apply newly acquire knowledge
สรุปเทคนิคระบบการศึกษาแบบ PBL
1.  ยึดถือนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (student-centered)
2.  เรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (small group tutorial)
3. ใช้ปัญหาจริงเป็นตัวกระตุ้น (problem-sloving based)
4. มีการบูรณาการของเนื้อหาความรู้ (intergration)

บทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม
เลขานุการ
ครู
ประธาน
สมาชิกกลุ่ม
-   บันทึกประเด็นที่กลุ่ม อภิปราย
-   ช่วยกลุ่มจัดระบบ
    ความคิด
-  ร่วมกันอภิปราย
-  บันทึกการใช้ทรัพยากร
-   ให้กำลังใจสมาชิกในกลุ่มให้ช่วยกันอภิปราย
-  ช่วยประธานในกลุ่มในการขับเคลื่อนการ   อภิปรายและรักษาเวลา 
-  ตรวจสอบให้เลขานุการ   บันทึกประเด็นให้ถูกต้อง 
-  ป้องกันการพูดนอกลู่นอกทาง
-  ทำให้แน่ใจว่ากลุ่ม
   วัตถุประสงค์ทีถูกต้อง
-  ตรวจสอบความเข้าใจของกลุ่ม
-  ประเมินการแสดงออกของทุกคน
-  นำกลุ่มทำงาน
-  กระตุ้นให้สมาชิก
   อภิปราย
-  ขับเคลื่อนการอภิปราย
-  รักษาเวลา 
-  แน่ใจว่ากลุ่มทำงานถูกทาง
-  แน่ใจว่เลขานุการ
   ทำงานถูกต้อง


-  ดำเนินการตามขั้นตอนของ กระบวนการ
-  ร่วมอภิปราย
-  ฟังและเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
-  ถามคำถาม
    ตรงไปตรงมา
-  ทำการค้นคว้าวิจัยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทุกข้อ
-  แบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่มการประเมินผลการเรียนรู้
                ผู้สอนควรให้ feedback กับผู้เรียนตลอดเวลา มีการประเมินขณะเข้ากลุ่มและหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ความรู้ และเจตคติที่ควรประเมินใน PBL ได้แก่
§        ความรู้
§        การทำงานเป็นทีม
§        การทำหน้าที่ประธาน
§        การฟัง
§        การจดบันทึก
§        ทักษะการแก้ปัญหา
§        ความร่วมมือ
§        เคารพความเห็นของผู้อื่น
§        การประเมินวรรณกรรมเชิงวิจารณ์
§        การเรียนโดยการกำกับตนเอง
§        ทักษะการนำเสนอ
การประเมินผลการเรียนรู้
1.  ความรู้
                ควรประเมินระดับการแก้ปัญหา  ไม่เน้นความจำ และประเมินการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการประเมินความรู้
2.  ทักษะ               
                ควรประเมินทักษะต่อไปนี้
                -  ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self study)
                -  ทักษะการใช้เหตุผล (Reasoning skill)
                -  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical thinking)
                -  ทักษะในการตัดสินใจ  (Decision making)
                -  ทักษะในกระบวนการกลุ่ม (Group process)  เช่น การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม การมีส่วนร่วม
                -  ทักษะในการทำหัตการ
                -  ทักษะในการประเมินตนเอง (self assessment)
3.  เจตคติ
                ควรประเมินความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น ความใฝ่รู้
ในกรณี PBL มีผู้ประเมิน  3  คน คือ
1.  ประเมินตนเอง  (self-assessment)
2.  เพื่อนประเมิน  (peer-assessment)
3.  ครูประเมิน  (tutor-assessment)
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
1.  ควรมีห้องเรียนกลุ่มย่อยให้เพียงพอ  รวมถึงมีห้องให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติการ
2.  ห้องสมุดต้องมีหนังสือ สื่อ และทรัพยากรการเรียนรู้หลากหลาย
3.  สถานที่ฝึกงานต้องเช้าใจระบบการเรียนรู้ และเข้าใจปรัชญา PBL
4.  อาจารย์และบุคลากรต้องเข้าใจระบบ PBL ต้องมีการพัฒนาอาจารย์บุคลากรในบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไป รวมถึง
     การวัดผลที่เหมาะสม
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 
ติดประกาศ อังคาร 29 ก.ค. 08@ 15:11:59 ICT โดย admin
 
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· God
· God
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ:
แฝดสยามรายแรกของจังหวัดตาก

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

"การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning; PBL)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.


ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน