ข้อมูล/กิจกรรมของเรา

การประกันคุณภาพการศึกษา
· ข้อมูลเบื้องต้น QA
· QA ประจำปี 2552
· QA ประจำปี 2551
· QA ประจำปี 2550
· คู่มือ QA ปี 2555
· งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เรื่องน่ารู้
· 7 ความเข้าใจผิดที่แม้แต่หมอก็ยังเชื่อ
· แท้งคุกคาม Recurrent Abortion
· โรคเข่าเสื่อม
· ไข้หวัดนก
· มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
· อนุมูลอิสระจากการออกกำลังกาย
· ต้อกระจก ( Cataract )
· การติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae ที่ดื้อต่อยา
· ทฤษฎี(ไม่)ใหม่
· โรคฉี่หนู
· มะเร็งชอบคนแบบไหน ? ? ?
· แฝดสยาม (Conjoined Twins)
โครงสร้างบุคลากร
· อาจารย์แพทย์
· บุคลากรศูนย์แพทย์ฯ
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 2
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 5
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 7
· บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 8
· รายชื่อนิสิตปี 6
· รายชื่อนิสิตปี 5
· รายชื่อนิสิตปี 4
ผังเว็บทันใจ
เพิ่มใน Favourites!
เมล์ด่วนสายตรง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สาระที่น่าสนใจ
สารบัญเว็บ
ส่งต่อให้เพื่อน
สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
เรื่องน่าอ่าน
ค้นหาในเว็บ
ลิ้งทั่วไป
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
แนะนำศูนย์แพทย์

แนะนำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ชื่อ  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จังหวัดตาก  สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงสาธารณสุข

ที่ตั้ง       
                เลขที่ 295 ถนนพหลโยธิน  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทร. 0-5554-1632    โทรสาร  0-5554-1632

ประวัติความเป็นมา

                โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เดิมชื่อโรงพยาบาลตาก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ตาก หลักกิโลเมตรที่ 420 เลขที่ 295 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีพื้นที่ขนาด 30 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
                ในปี พ.ศ. 2482  นายหมัง  สายชุ่มอินทร์  ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดตากในขณะนั้น มีความคิดริเริ่มที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดตาก และทางกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบในหลักการ และให้หาที่ดินไว้ดำเนินการ ต่อมาปี พ.ศ. 2484  กองโรงพยาบาลภูมิภาค  กรมสาธารณสุข ได้อนุมัติเงินก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 48,125 บาท ประกอบด้วย ตึกอำนวยการ 1 หลัง เรือนคนไข้สามัญขนาด 25 เตียง 1 หลัง บ้านพักแพทย์ 1 หลัง บ้านพักพยาบาล 3 หลัง โรงเก็บศพ 1 หลัง โดยเปิดทำการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2487 โรงพยาบาลตากในขณะนั้นสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลประจำจังหวัด  และได้มีการพัฒนาเรื่อยมา จนในปี พ.ศ.2527 มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เข้ามาปรับปรุงโรงพยาบาลตาก โดยก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง ตึกอุบัติเหตุ 1 หลัง ตึกผู้ป่วยในขนาด 250 เตียง 1 หลัง และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น พร้อมกันนั้นได้ขอพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน 2528  ต่อมาได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารรวมน้ำใจ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2535
            
ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช     เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 321 เตียง มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 724 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 405 คน ลูกจ้างประจำ 148 คน ลูกจ้างชั่วคราว  161 คน  มีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้
                1. ให้บริการสุขภาพทุติยภูมิระดับสูง แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เขตอำเภอเมืองตาก  และกิ่งอำเภอวังเจ้า) และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
                2.  มีศักยภาพในการให้บริการระดับทุติยภูมิระดับสูง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 สาขาหลัก และสาขารองอื่นๆ
                สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เห็นชอบให้ดำเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข โดยในส่วนของโครงการเร่งรัดผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2547 – 2556 (โครงการความร่วมมือผลิตแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  สามารถรับนักศึกษาแพทย์ตลอดโครงการ 3,807 คน    ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โดยสามารถรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เริ่มเปิดดำเนินการ 2547  มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  และได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548  เป็นต้นมา
                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพื่อแผ่นดิน    ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 

พันธกิจ

                
จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก
ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ที่ดี
ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา 
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย
สร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา


เป้าประสงค์

ผลิตบัณฑิตแพทย์ปีละประมาณ 10 คน ในช่วงแรกและ 20 คนในช่วงต่อไป


ภารกิจหลัก

                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้แก่นิสิตแพทย์ในโครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิต

 
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

 นโยบาย


                1. อาจารย์แพทย์ทุกท่านควรได้รับการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อยในหัวข้อBasic & Learning
                2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้นิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 
                3.
หนดองค์ความรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของนิสิต  
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ หลีกเลี่ยงการให้ความรู้สึกระดับผู้เชี่ยวชาญ
                4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยในนิสิตแพทย์ ก่อให้เกิดความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา
    
 

 ยุทธศาสตร์ 


                 ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2546 - 2547  เตรียมความพร้อม
                 ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2548 - 2549  ดำเนินการ
                 ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2550 - 2558 
พัฒนาคุณภาพ

 กลยุทธ์ 


 กลยุทธ์หลัก


                 1. พัฒนาอาจารย์ละบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
                 2. การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
                 3. พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ


 กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา  

                   1. จัดตั้งภาควิชา
                   2. จัดตั้งศูนย์แพทย์ ฯ ( ศพค. )
                   3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์
                   4. เตรียมอาคารสถานที่
                   5. ปรับปรุงห้องสมุดเดิม
                   6. พัฒนาต่อเนื่องทุกด้าน
                   7. QA ประเมินคุณภาพการศึกษา
                   8. ผลิตตำราของตนเอง
                   9. Research & Development

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช All Right Reserved.

[ ย้อนกลับ ]